(turnajová pravidla)

Pravidlo 1.1 Typy her
Čtyřstěnný handball hrají dva, tři nebo čtyři hráči. Hra, kterou hrají dva hráči, se označuje anglickým termínem „single“. Hra, kterou hrají tři hráči, se označuje anglickým termínem „cutthroat“. Hra, kterou hrají čtyři hráči, se nazývá anglickým termínem „double“.

Pravidlo 1.2 Popis hry
Handball je soutěžní hra, ve které se používá dlaň, prsty ruky nebo pěst k podání či odpálení míčku.

Pravidlo 1.3 Cíl hry
Cílem hry je vyhrát každou výměnu tak, že hráč provede podání nebo úder do míčku takovým způsobem, že soupeř není schopen udržet míček ve hře. Hráč vyhrává hru, pokud žádný z ostatních hráčů nevrátí míček na čelní stěnu dříve, než se míček dvakrát dotkne podlahy, nebo když některý z ostatních hráčů vrátí míček tak, že se dotkne podlahy dříve, než narazí na čelní stěnu.

Pravidlo 1.4 Bodování a střídání práva podání
Podávajícímu hráči se započítává bod, pokud se mu podaří zahrát eso (tj. regulerní podání po kterém se protihráči nebo protihráčům nepodaří pokračovat ve hře) nebo vyhraje-li výměnu. Pokud podávající hráč prohraje jednu výměnu ve hře typu single nebo podávající strana prohraje dvě výměny za sebou ve hře typu double, přechází právo podání na druhého hráče resp. na druhou stranu.

Pravidlo 1.5 Zápas, zkrácená hra
Zápas vyhrává strana, která má za sebou první dva vítězné sety. První dva sety se hrají na bodů 21 bodů. Set vyhrává hráč nebo strana, která jako první získá 21 bodů. Pokud je zápas nerozhodně, rozhodující zápas se hraje na 11 bodů.

wallhandball.cz
Pravidlo 2.1 kurt
Specifikace pro standardní čtyřhranné handballové hřiště jsou:
2.1.a Rozměry hřiště
Hřiště je 6 metrů široké a 12 metrů dlouhé. Doporučená minimální výška zadní stěny jsou 4 metry.
2.1.b Linie a zóny hřiště
Handballové hřiště musí být rozděleno a vyznačeno na podlaze dvěma čárami. Doporučené barvy jsou bílá nebo červená. Tyto linie se označují takto:
Krátká čára je rovnoběžná s čelními a zadními stěnami. Její vnější okraj je vzdálen 6 metrů od čelní stěny.
Podávací čára: podávací zóna je oblast mezi vnějšími okraji krátkých a podávacích čar.
Podávací boxy: podávací box je situován na každém konci podávací zóny liniemi, jejichž vnější vzdálenost je 0.5 metru od každé boční stěny a jsou rovnoběžné.
Zadržovací čáry přijímacího protihráče: 1.5 metru na zadní straně vnějšího okraje krátké čáry by měly být vyznačeny čáry na podlaze, které se rozkládají 0.152 metrů od boční stěny. Tyto čáry jsou rovnoběžné s krátkou čárou (viz. pravidlo 4.4 A.).
*4-Wall Handball a One-Wall Handball se standardně hraje na sqashových kurtech.

Pravidlo 2.2 Hrací míček
Specifikace hracího míčku jsou:
2.2.a Materiál
Materiál by měl být pryžový nebo syntetický.
2.2.b Barva
Barva je volitelná.
2.2.c Velikost
Velikost hracího míčku je 4.76 cm v průměru.
2.2.d Hmotnost
Hmotnost hracího míčku je 40 – 56 gramů. Lehčí míček může být použit pro jakoukoliv věkovou kategorii, jestliže je jeho hmotnost zapsána v registračním formuláři dané soutěže.
2.2.e Odskok
Odskok míčku z volného pádu z 12.5 metrů na podlahu z tvrdého dřeva je 116 až 127 centimetrů při teplotě 20 stupňů Celsia.
Výběr míčku
Nový míček vybírá rozhodčí pro každé utkání ve všech jednotlivých turnajích. Během hry má rozhodčí pravomoc měnit míčky, pokud to považuje za nutné. Ačkoliv je to rozhodnutí rozhodčího, měl by přijmout i žádost k výměně míčku, jestliže je žádána oběma stranami, nebo když jsou u míčku zjištěny nepravidelné odskoky.

Pravidlo 2.3 Rukavice
2.3.a Rukavice jsou povinnou výbavou hráče.
2.3.b Rukavice musí být světlé a vyrobené z měkkého materiálu nebo kůže. Prsty na rukavicích nesmějí mít mezi prsty blánu nebo být spojeny či odstraněny.
2.3.c Na prstech nebo na dlaních na vnější straně rukavic nesmí být aplikovány cizorodé materiály, látkové ani pryžové pásky. Rukavice nesmí být vystuženy kovovými plíšky či jinými výplněmi, pokud, podle názoru rozhodčího, vytvářejí některému z hráčů výhodu.
2.3.d Pokud má hráč mokré rukavice, musí je hráč vyměnit, aby se nenavlhčil hrací míček. To rozhoduje rozhodčí. Rukavice, které mají otvory a vystavují pokožku, se nepovolují. Hráč je odpovědný za to, aby měl dostatek zásob suchých rukavic.

Pravidlo 2.4 Oblečení
2.4.a Veškeré oblečení, skládájící se z košile, šortek, ponožek a bot musí být na začátku zápasu čisté. Účastník utkání smí být oděn pouze do úboru, který se pro handball běžně používá. Ve sporných případech rozhoduje rozhodčí. Hráči nesmí hrát bez košile. Košile musí být plné délky, nestřižená v trupu.
2.4.b Neobvyklé vzory nebo barvy, které ovlivňují zorné pole protihráče nebo odvrací pozornost od míče či hry, jsou nepřípustné. Povinné barvy či vzory oblečení není pravidly předepsáno.
2.4.c Rozhodčí může požadovat výměnu mokré košile, proto musí mít hráči dostatek zásob suchých košil.
2.4.d Nápisy nebo znaky, které by mohly být urážlivé nebo se neslučují s dobrými mravy jsou zakázány.
2.4.e Obuv musí mít podrážky, které nebarví a nepoškozují podlahu.

Pravidlo 2.5 Ochrana očí
2.5.a Ochranné brýle musí mít hráč řádně nasazené během celé hry. Je doporučena ohnisková optika navržená pro kurtové sporty s polykarbonátovými čočkami o tloušťce nejméně 3 mm.
2.5.d Pokud hráč poruší pravidlo a nenasadí si ochranné brýle, bude mu uděleno technické napomenutí (viz. pravidlo 4.9). Hráči bude vyhrazen časový limit, aby si mohl ochranné brýle zajistit. Druhé porušení ve stejném zápase je hodnoceno jako přestupek.

Pravidlo 3.1 Ředitel turnaje
Mezi funkcionáře patří i ředitel turnaje, který všechny turnaje organizuje. Do skupiny funkcionářů jsou také zahrnuti rozhodčí a čároví rozhodčí.
3.1.a Odpovědnost ředitele turnaje
Ředitel turnaje je odpovědný za dohled nad celým turnajem. On, nebo jeho zástupce v přenesené pravomoci, musí být neustále přítomen.
3.1.b Projednání pravidel hry
Před všemi turnaji se všichni funkcionáři a hráči sejdou k projednání pravidel hry 4-wall handballu, překážek na místních kurtech a jiných pravidlech hry. Celé jednání by mělo být písemně zaznamenáno. Jakékoliv změny v pravidlech, které rozhodl ředitel turnaje, musí být stanoveny již na začátku a být k dispozici všem hráčům při registraci do turnajů. Rovněž je doporučeno uspořádat schůzku rozhodčích před konáním vlastního turnaje.

Pravidlo 3.2 Ředitel rozhodčích
Ředitel rozhodčích je pověřen přidělováním rozhodčích do všech turnajových zápasech.

Pravidlo 3.3 Odvolání rozhodčího
Pokud jeden nebo více hráčů požádají o odvolání rozhodčího, je toto rozhodnutí na uvážení ředitele turnaje nebo ředitele rozhodčího. Pokud pro výměnu rozhodčího hlasuje více hráčů a jejich hlas je shodný, tedy v neprospěch rozhodčího turnaje, měl by se ředitel turnaje přiklonit k výsledku takového hlasování a rozhodčího odvolat.

Pravidlo 3.4 Rozhodčí
3.4.a Povinnosti předběžné kontroly hřiště
Před každým zápasem je povinností rozhodčího zkontrolovat hřiště, zda splňuje všechny podmínky pro hru.
Zkontrolovat dostupnost a vhodnost všech pomůcek potřebných pro zápas, jako jsou míčky, ručníky, výsledkové tabule, tužky a hodinky.
Zkontrolovat připravenost a poskytnout instrukce pomocným rozhodčím.
Povinností rozhodčího je vysvětlit všem hráčům důsledky bránění ve hře, pokud je to nutné.
Povinností rozhodčího je kontrolovat dodržování pravidel, které se týkají rukavic a rukou. Upozornit hráče, že použití nesprávných ochranných brýlí může způsobit technické napomenutí a v případě druhého technického napomenutí kontumaci zápasu.
Povinností rozhodčího je představit hráče a zahájit hru hodem mincí, aby se určilo pořadí podání a začátek hry.
Přidělený rozhodčí musí být přítomen 15 minut před zápasem.
Před zápasem a před každou hrou rozhodčí dvě minuty před zahájením vydá varovný signál.
Rozhodčí je povinnen oznamovat skóre před každou hrou.
3.4.b Rozhodování
Rozhodčí se ve všech svých rozhodnutích řídí pravidly hry. Pokud jsou do hry začleněni čároví rozhodčí, oznamuje konečná rozhodnutí rozhodčí. Pokud v nepřítomnosti čárových rozhodčích oba hráči, při hře single nebo tři hráči při hře double, nesouhlasí s výrokem rozhodčího, musí rozhodčí zvážit zrušení svého výroku.
V průběhu hry rozhodčí uplatňuje svou autoritu nad hráči i nad diváky.
3.4.c Odvolání
Každé rozhodnutí rozhodčího může být protestováno pouze pokud se týká interpretace pravidel. A to před každým dalším podáním. Poté hlavní rozhodčí nebo ředitel turnaje rozhodne. Toto rozhodnutí nesmí být zpochybněno. Pokud hlavní rozhodčí nebo ředitel turnaje hráčovo odvolání potvrdí, musí své rozhodnutí změnit. Pokud odvolání hráče není potvrzeno, hráči může rozhodčí udělit time-out. Pokud je hráč v time-outu, rozhodčí udělí technické napomenutí.
3.4.d Promlčení, propadnutí, anulování zápasu
Zápas může být anulován rozhodčím pokud:
některý z hráčů odmítá přijmout rozhodnutí rozhodčího nebo se chová nesportovně,
hráč obdrží tři technická napomenutí během jednoho zápasu,
hráč opustí kurt v čase, kdy to není dovoleno pravidly, bez dovolení rozhodčího,
hráč nenastoupí k utkání.
Turnaj se neodehraje, pokud se hráč nebo celý tým pro čtyřhru včas nepřihlásí k turaji.
Penalizace za pozdní start
Protihráč hráče, který má časovou prodlevu, dostane jeden bod za každou celou minutu zpoždění hry až na 10 minut. Poté je zápas odvolán. Toto pravidlo platí pro start závodu, time out mezi jednotlivými hrami, time out mezi jednotlivými zápasy a time outu během hry, který je určen na výměnu rukavic. V zájmu všech hráčů je, aby se zdržovali v doslechu rozhodčího, a nebyli penalizováni za případné zpodění hry. Je povinností každého hráče být připraven ke hře, jakmile dá rozhodčí pokyn ke hře. Hráč musí být na kurtu 10 minut před startem, aby se zahřál a byl zajištěn včasný start. Pokud hráči hrají za sebou, musí být hráči oblečeni a připraveni vstoupit do hřiště na maximálně 10 minutové zahřívání.
Pokud se hráč nedostaví deset minut před zahájením utkání, jeho čas určený k zahřátí bude odpovídajícím způsobem zkrácen. Ředitel turnaje může také dovolit zpoždění turnaje z jiných ospravedlňujících důvodů.
3.4.e Nedodržování základních pravidel
Hráč nebo tým může být propuštěn ředitelem turnaje nebo příslušným funkcionářem z důvodu nedodržení pravidel turnaje nebo nedodržení pravidel hostitelského zařízení v areálu turnaje.
3.4.f Další rozhodnutí
Rozhodčí rozhoduje o všech záležitostech, na které se nevztahují pravidla 4-Wall Handballu. Rozhodčí však může být zrušen ředitelem rozhodčí nebo ředitelem turnaje, který má konečnou pravomoc.

Pravidlo 3.5 Čároví rozhodčí
3.5.a Čároví rozhodčí
Je-li to možné, jsou přítomní dva čároví rozhodčí ve všech zápasech, na pozicích s nejlepším výhledem na hru. Názor čárového rozhodčího je založen na souladu s rozhodnutím rozhodčího. Pokud je čárový rozhodčí nejistý, měl by se zdržet vyjádření názoru.
3.5.b Povinnosti a odpovědnost čárových rozhodčí
Čároví rozhodčí jsou určeni k tomu, aby pomohli rozhodovat o odvolání.
V případě odvolání, a po krátkém vysvětlení odvolání rozhodčím, čároví rozhodčí musí vyjádřit svůj názor na rozhodčího rozhodnutí. Signál souhlasu s rozhodčím je natažení paže ruky s palcem vztyčeným směrem nahoru. V opačném případě palec směřuje dolů. Signál, kterým čárový rozhodčí vyjadřuje svoji nerozhodnost v daném případě, je natažená paže s otevřenou dlaní směrem dolů. Čárový rozhodčí nesmí vyjádřit své stanovisko do doby, než rozhodčí uzná odvolání a požádá o rozhodnutí.
3.5.c Výsledná odpověď
Pokud oba čároví rozhodčí v daném případě nezaujmou stanovisko, platí původní stanovisko rozhodčího. Pokud oba čároví rozhodčí s rozhodčím nesouhlasí, rozhodčí musí své rozhodnutí odvolat. Pokud s rozhodnutím rozhodčího nesouhlasí pouze jeden z čárovích rozhodčí, rozhodčí své původní rozhodnutí ponechá, odvolá, anebo rozhodne o zopakování výměny.

Pravidlo 3.6 Odvolatelná rozhodnutí
3.6.a Odvolatelné rozhodnutí
Podávající hráč se může odvolat na rozhodnutí rozhodčího ohledně krátkého podání nebo jinou chybu podání. Může se také odvolat proti porušení pravidla soupeřem, který nedodrží příjmací pozici za čárou. Pokud je podávajícímu hráči v jeho odvolání vyhověno, bude mu přiděleno nové podání. Pokud hráč uskuteční krátké podání, hlášení o krátkém podání zruší předchozí nesprávné podání a hráč bude mít k dispozici další dvě podání, protože jeho podání bylo posouzeno jako řádné. Pokud podle mínění rozhodčího nemohlo ke vrácení míčku dojít, bod se připíše podávajícímu hráči. Po zdařilé výměně, se oba hráči mohou odvolat či neodvolat na dvojitý dotyk míčku s podlahou tzv. „double-bounce“, na správně hlášené eso tzv.  „kill shot“, nesprávně hlášený „kill shot“ a překážku na kurtu. Výsledek může mít za následek připsání bodů, nebo přehrání výměny. Rozhodnutí je závislé na názoru čárových rozhodčí. Pokud oba čároví rozhodčí nesouhlasí s rozhodnutím rozhodčího, je toto rozhodnutí zrušeno nebo výměna přehrána. Po dokončené výměně se může přijímající hráč odvolat na chyby a na neuskutečněnou výzvu k podání. Pokud přijímajíci hráč vyhraje odvolání, obdrží správné rozhodnutí. Po výměně oba hráči mohou odvolat nebo neodvolat na správně hlášený „kill shot“, nesprávně hlášený „kill shot“ nebo na jakékoliv podání ohledně správného returnu. Výsledek odvolání může mít za následek připsání bodů nebo přehrání výměny, to záleží na čárových rozhodčí. V žádném případě se hráč nemůže odvolat na „screen serve“, technickým napomenutím nebo jiným diskrečním rozhodnutím.
3.6.b Odvolání
Hráč musí podat odvolání přímo rozhodčímu předtím, než rozhodčí oznámí skóre. Rozhodčí pak požádá o stanovisko vedení. Rozhodčí může také apelovat na ředitele turnaje, pokud si není sám jistý, poté své rozhodnutí zruší, anebo zachová. Pokud se rozhodčí domnívá, že je to nezbytné v zájmu spravedlnosti, výměna se zopakuje.

Pravidlo 3.7
Zapisovatel neboli marker, pokud je přítomen, musí zaznamenávat průběh hry způsobem předepsaným výborem nebo ředitelem turnaje. Záznam o vývoji hry musí obsahovat minimálně pořadí podávajících, body a outy.

Pravidlo 3.8
Manager týmu informuje hráče o přidělených kurtech a časovém harmonogramu.

Pravidlo 4.1 Podání
4.1.a Určení strany pro podání
Hráč nebo strana, která vyhrála hod mincí, rozhoduje, zda bude podávat nebo přijímat v první hře. Druhý hráč nebo strana bude vybírat v druhé hře. Pokud je nutný zkrácený (tj. třetí) set, tým, který v předchozích dvou setech získal vyšší počet bodů, získává právo rozhodnout o tom, který z týmů zahájí tento třetí set podáním. Pokud oba hráči nebo týmy zaznamenají v prvních dvou zápasech stejný počet bodů, provede se další hod mincí.
4.1.b Začátek hry
Zápas začíná tím, že rozhodčí hlásí skóre, „0-0“, a poté rozhodčí hlásí „hrát míč“.
4.1.c Místo podání
Podání může začít z libovolného místa v podávací zóně. Hráč nesmí přesahovat nohou vnější hranu čáry podávací zóny. Hráč, který má podání musí zůstat v podávací zóně, dokud míček neproletí podél zkrácené čáry. Porušení tohoto pravidla se nazývá „footfaults“.
4.1.d Způsob podání
Hráč, který zahajuje hru podáním se musí úplně zastavit v podávací zóně, než začne podávat. Podání začíná tím, že míč míří na podlahu v podávací zoně. Hráč který podává, může odrazit a chytit míč několikrát před podáním. V momentě kdy skutečně začíná podání, musí míček jednou odrazit od podlahy. Pokud hráči míč odskočí vícekrát než jedenkrát předtím, než jej zasáhne, hlásí „chyba“ (viz. pravidlo 4.3). Míč musí být zasažen rukama nebo pěstí podávajícího tak, aby nejprve zasáhl čelní stěnu a po odrazu dopadl na podlahu za zkrácenou čárou, a to buď s kontaktem na boční stěny nebo bez odrazu od boční stěny. Jestliže hráč odpálí míč mimo podávací zónu před podáním, hlásí se „chyba“ (viz. pravidlo 4.3).
4.1.e Čas
Protihráč má až 10 sekund, aby se dostal na svou pozici. Jakmile protihráč zaujme svoji pozici, nebo uplynulo 10 sekund, podle toho co nastane dříve, podávající má dostatek času na to, aby se dostal do své pracovní pozice, rozhodčí oznámí skóre a podávající hráč musí udeřit míč do 10 sekund. Pokud první podání proběhne chybně, rozhodčí poskytne obrannému hráči přiměřenou lhůtu k přijetí přijímací pozice, a poté rozhodčí oznamuje „druhé podání“, které musí podávající uskutečnit během 10 sekund.

Pravidlo 4.2 Čtyřhra
4.2.a Podávající
Na začátku každé hry ve čtyřhře každá strana informuje rozhodčího o pořadí podání, které musí být dodržováno po celou dobu zápasu. Pouze první podávající hráč prvního týmu, podává jako první.Tento hráč musí nadále podávat jako první během celé hry. Pokud podávající hráč první strany zahraje out, začína podávat hráč druhé strany. Poté oba hráči na obou stranách budou podávat, dokud některý z nich nedá out.
4.2.b Pozice partnera ve čtyřhře během podání
Partner každého podávajícího hráče musí stát vzpřímeně zády k zadní stěně a oběma nohama na zemi v podávacím boxu, dokud míček neproletí přes krátkou čáru. Porušení tohoto pravidla se nazývá „footfaults“ (chyba nohy).

Pravidlo 4.3 Chybné podání
Typy chybného podání
4.3.a Neplatné podání tzv. „Dead-Ball“
Neplatné podání se žádným způsobem netrestá a podávajícímu hráči je poskytnuta možnost dalšího podání, aniž by došlo ke zrušení případného chybného prvního podání. K tomu dochází v situaci, když jinak zcela správné podání:
4.3.b Zasažení partnera míčkem tzv. „Touched-Ball“
Partner podávajícího hráče je zasažen míčkem při odrazu od čelní, boční nebo zadní stěny, zatímco je podávající hráč v podávacím boxu. Jakékoliv podání, které se dotkne podlahy dříve, než zasáhne partnera v podávací zóně je chyba.
4.3.c Zastíněný míč tzv. „Screen Ball“
Pokud rozhodčí rozhodne, že míček prolétl tak blízko podávajícího hráče nebo nebo jeho partnera, že pohled na přijímajícího hráče je omezen, hlásí se „Screen Ball“. Míček, který se po odrazu od čelní stěny přiblíží k tělu hráče týmu, který tento míč odehrál, do té míry, že to brání protihráči v přímém pohledu na míček. Rozhodčí musí dbát na to, aby rozhodnutím o přerušení hry z důvodu zastínění míčku nepřekazil protihráči příležitost k odehrání míčku.
4.3.d Míček, který proletí mezi nohama tzv. „Straddle Ball“
Správně podaný míček, který proletí mezi nohama podávajícího, se automaticky považuje za zastíněný.
4.3.e Překážka na kurtu tzv. „Curt Hinders“
Pokud se podávaný míček odrazí nepravidelně kvůli nějaké nepředvídatelné události na kurtu, např. při překážce na kurtu nebo pokud se vyskytne vlhké místo na podlaze kurtu. V těchto případech se podání se zopakuje.
4.3.f Poškozený míček
Pokud se zjistí, že míček byl při podání poškozený nebo prasklý, musí být nahrazen novým míčkem a podávající uskuteční nové podání.
Níže uvedená podání jsou chybnými podáními
1. Přešlapy tzv. „Foot fault“
a. Hráč který podává zahajuje podání stojí jednou nebo oběma nohama mimo podávací box.
b. Hráč opustí podávací zónu dříve, než míček proletí přes krátkou čáru.
c. Ve čtyřhře, když partner podávajícího hráče není oběma nohama v podávací zóně a zády ke zdi, když je podávání zahájeno, dokud míč neproletí přes krátkou čáru.
2. Krátké podání tzv. „Short serve“
Každé podání, které nejprve zasáhne čelní stěnu a při odrazu dopadne na podlahu před krátkou čarou nebo na ní buď s dotykem s boční stěnou, nebo bez dotyku s boční stěnou.
3. Podání na tři zdi tzv. „Three-Wall serve“
Každé podání, které nejprve zasáhne čelní stěnu a poté zasáhne jakékoliv další dvě stěny, než se odrazí od podlahy.
4. Podání na strop tzv. „Ceiling serve“
Každé podání, které zasáhne nejprve čelní stěnu a poté se dotkne stropu předtím, než se odrazí od podlahy.
5. Dlouhé podání tzv. „Long serve“
Každé podání, kdy míček nejprve zasáhne čelní stěnu a poté odskočí až k zadní stěně, než se dotkne podlahy.
6. Podání mimo kurt tzv. „Out-of-Court serve“
Každé podání, kdy míček nejprve zasáhne čelní stěnu a pak vyskočí z hrací zóny, aniž by se míček dotkl podlahy.
7. Míček, který odskočí mimo podávací zónu
Každé podání, které je provedeno tak, že míček odskočí mimo podávací zónu.
8. Podání, při kterém se míček nedotkne čelní stěny (viz. 4.1 d).
9. Dvě po sobě jdoucí zastíněná podání jsou hodnoceny jako chyba. To je jediná, na který není možné odvolání.
C. Podání do outu
Zmeškaný úder „Missed Serve“
Jakýkoliv pokus o zasažení míčku při prvním odrazu podání, který má za následek celkovou ztrátu nebo míček dotýkající se jakékoliv části těla podávajícího hráče, kromě úderné ruky.
Podání bez čelní stěny tzv. „Non-Front Serve“
Jakékoliv podání, kdy míček nenarazí nejprve na čelní stěnu.
Podání s dotykem „Touched Serve“
Podání u kterého se míček regulerně odrazí od čelní stěny, ale po odrazu se ho podávající hráč dotkne v momentě, kdy je tento hráč nebo jeho partner, nohou mimo podávací box. To zahrnuje i podání, které je záměrně zachyceno. Pokud je partner podávajícího zasažen míčkem když je mimo podávací box, hlásí se out podání, které nahrazuje hlášení „foot fault“.
Dvě po sobě jdoucí chybná podání (Viz Pravidlo 4.3)
Podání do rohu tzv. „Crotch serve“
Každé podání, kdy míček zasáhne podlahu a zároveň se dotkne čelní zdi je out. Veškeré míčky, které se dotknou záhybu podlahy s čelní zdí, jsou klasifikovány jakoby se dotkly nejprve podlahy. Podání, které se odrazí z čelní stěny do „crotche“ zadní stěny a podlahy, se uznává jako zdařilé a hodnotí se stejně jako třístěnné „crotch“ podání.
Podání mimo pořadí tzv. „Out-of-Order Serve“
Pokud ve čtyřhře partner podává mimo pořadí, budou s odečteny body a hlášen out. Pokud druhý podávající podává mimo pořadí,out bude přiřazen prvnímu podávajícímu a druhý podávající bude pokračovat v podávání. Pokud hráč určený k prvnímu podání podává mimo pořadí, podává druhá strana.
Opožděné podání
Podávající hráč neuskuteční podání do 10 sekund poté, co rozhodčí oznámil skóre.

Pravidlo 4.4 Příjem podání
4.4.a Přijímací poloha hráče
Přijímací hráč nebo přijímací hráči musí stát alespoň 1.5 m za zkrácenou čarou, dokud podávající hráč neodpálí míček. Pokud přijímající hráč toto pravidlo poruší, podávající hráč získává bod.
4.4.b Odehrání míčku tzv. „Return“
Při returnu musí přijímající hráč odehrát míček poté, co proletí přes krátkou bílou čáru a žádná z jeho tělesných částí se nesmí vysunout na rovinu krátké čáry při kontaktu s míčkem. Pokud přijímající hráč toto pravidlo poruší, podávající hráč získává bod. Po kontaktu s míčkem může přijímající hráč vstoupit na krátkou čáru nebo za ní bez trestu.
4.4.c Správně zahraná výměna
Po regurelním podání míčku, jeden z hráčů na straně přijímajícího hráče musí udeřit míček buď za letu nebo po prvním odrazu a předtím, než se míček dvakrát dotkne podlahy, vrátit míček na čelní stěnu buď přímo nebo po dotyku jedné nebo obou bočních stěn, zadní stěny, stropu nebo jakékoliv kombinace těchto stran. Vrácející se míček se před úderem na čelní stěnu nesmí dotknout podlahy. Míček může být přehráván ze zadní stěny stejně jako z čelní stěny, pokud se míček nedotkne nebo neodrazí od podlahy dvakrát. Pokud nedojde ke správné výměně míčku přijímajícím hráčem, podávající hráč získává bod.

Pravidlo 4.5. Změna podání
Podávající hráč je oprávněn pokračovat v podávání, dokud on nebo jeho strana nedá out. Když podávající strana ztratí podání, stanou se přijímající nebo přijímací stranou a tak střídavě ve všech následujících podáních hry.
Typy outů
4.5.a Podání do outu
Podávající hráč zahraje míček do outu dle pravidla 4.3 C.
4.5.b Chybné podání
Podávající hráč provede dvě za sebou jdoucí podání do outu, aniž by se mu podařilo zahrát regulerní podání podle pravidla 4.3.
4.5.c Zasažení partnera
Podávající hráč zasáhne svého partnera nezdařeným odehráním míčku.
4.5.d Nezdařený „Return“
Podávající hráč nebo jeho partner neudrží míček ve hře (viz. pravidlo 4.4.c).
4.5.e Zbytečné zabraňování
Podávající nebo jebo partner způsobí blokádu, které lze předejít (viz Pravidlo 4.8).
4.5.f Druhý out
Ve čtyřhře je strana ztrácí právo podání pokud oba partneři zahrají míček do outu, s výjimkou prvního podání podle (pravidla 4.2 a.)

Pravidlo 4.6 Uskutečněná výměna
Když se míček regulerním způsobem vrátí a drží se ve hře po vykonání správného podání. Provedení výměny musí být v souladu s následujícími pravidly:
4.6.a Ruka
Pouze přední nebo zadní část dlaně lze kdykoli použít k odpálení míčku. Použití obou rukou dohromady nebo jiné části těla, než je dlaň k zasažení míčku, je hodnoceno jako chyba.
4.6.b Zápěstí
Použití jakékoliv jiné části těla k vrácení míče, včetně zápěstí nebo ramene, je porušení, přestože zápěstí může být pokryto rukavicí.
4.6.c Dotyk
Při pokusu o odpálení míčku může být míček dotčen pouze jednou a to jedním hráčem. Při čtyřhřách se oba partneři mohou navzájem přehazovat míček, ale pouze jeden z hráčů může skutečně odpálit.
4.6.d Chybný „Return“
Nedošlo ke vrácení míčku během výměny z níže popsaných důvodů:
míček se na podlaze kurtu odrazí dvakrát předtím, než ho hráč zasáhne
míček nedoletí k čelní stěně
míček se odrazí od ruky nebo pěsti hráče do prostoru, nebo do jakéhokoliv otvoru v boční stěně kurtu.
míček, který zjevně neměl rychlost nebo směr, aby zasáhl čelní stěnu, zasáhne jiného hráče na kurtu.
ve čtyřhře, kdy hráčem odpálený míč, zasáhne svého partnera.
dopustit se zbytečného zabraňování (viz. pravidlo 4.8).
4.6.e Následky chybně provedeného „returnu“
Každé toto porušení má za následek out nebo bod. Jakékoliv porušení, které nebylo zjištěno rozhodčím, musí být oznámeno poškozeným hráčem.
4.6.f Chybné vrácení míčku
singles
Pokud hráč směřuje svůj pohyb směrem k míčku, ale nezasáhne míček tak, aby ho udržel ve hře, může svůj pokus o zasažení míčku opakovat pouze nedotkneli-se míček podruhé podlahy.
čtyřhra
Oba hráči jedné strany mají stejné právo vrátit míček. Pokud první hráč míček mine, může se s jeho partnerem dále pokusit míček vrátit, pokud se však míček nedotknul dvakrát podlahy.
bránění ve hře
V singlech nebo doublech platí, že pokud hráč, kteý se snaží udeřit míček mine úder a jeho partner pokračuje ve hře tím, že se pokusí zahrát míček předtím, než se dotkne napodruhé podlahy a protihráč mu v tom neúmyslně zabrání, je hlášena překážka na kurtu (viz. pravidlo 4.7).
4.6.g Dotyk míče
Jakýkoliv fyzický kontakt hráče s míčkem předtím, než se druhýkrát dotkne podlahy, kromě hráče, který míček vrátil, je bod nebo out připsaný protihráči. S výjimkou případů uvedených v pravidle 4.7 a.
4.6.h Míček mimo hřiště
Míček, který se v odrazu čelní stěny jako první odrazí do boční stěny, anebo vnikne do jakéhokoliv otvoru v boční stěně, je považován za „dead ball“ a podání se zopakuje.
4.6.i Suchý míč a rukavice
Musí být vynaloženo veškeré úsilí, aby míč byl suchý. Úmyslné namočení míčku vede k technickému napomenutí nebo bodu. Rozhodčí může kdykoliv zkontrolovat míč. Pokud jsou rukavice hráčů mokré do té míry, že ponechají na míčku mokré známky, musí hráč přejít na suché rukavice na časový limit rozhodčího. To je striktní rozhodnutí rozhodčího. Pokud chce hráč přejít na suché rukavice, musí držet dlaně rukou až k rozhodčím a získat souhlas rozhodčího ke změně. Nesmí opustit kurt bez souhlasu rozhodčího. Pro výměnu rukavic je stanoven časový limit dvě minuty. Rozhodčí by měl dát po prvné minutě varovný signál, ale hráč je stále odpovědný za to, že se vrátí na kurt do dvou minut.
4.5.j Poškozený míč
Pokud existuje nějaké podezření, že se míček během podání nebo v průběhu hry poškodil, pokračuje až do konce zápasu. Rozhodčí nebo jiný hráč mohou požádat o kontrolu míče. Pokud rozhodčí rozhodne, že míč je poškozený, musí být do hry vložen nový míč a poslední zápas je zopakován. Jakmile se tak stane hra je attempted a předchozí hra je pozastavena.
4.6.k Pozastavení hry
Pokud se nakurtuobjeví nežádoucí předmět, dojde-li k narušení hry nebo pokud se hráči vyzuje bota nebo přijde-li io jiné řádně použité vybavení, rozhodčí zastaví hru, nlze-li z tohoto důvodu ve hře pokračovat nebo pokud tímto způsobem vzniklo nebezpečí. Nicméně pokud to bezpečnost dovoluje, bude proveden pokus o dokončení probíhající výměny (viz. pravidlo 4. 8.h).
4.6.l Opakovaná výměna
Pokud je výměna z jakéhokoliv důvodu zopakována, podávajícímu hráči jsou přidělena dvě podání. Předchozí chyba je zrušena.

Pravidlo 4.7. Rušivé vlivy ve hře, „dead-ball“
Situace na kurtu
4.7.a Překážky na kurtu
Pokud podle názoru rozhodčího způsobí špatné poskakování míče obstrukce na kurtu, rozhodčí hlásí překážku na kurtu. Hráč nesmí přerušit hru, dokud rozhodčí nerozhodne. Do pravidel je zahrnuta i situace, kdy míček zasáhne mokré místo na podlaze, stěně nebo stropu, což způsobí, že se míček sklouzne. To rozhoduje rozhodčí, nikoliv hráč.
4.7.b Míč zasáhne protiháče
Když se vrácený míček dotkne soupeře v letu předtím, než narazí na čelní stěnu a výstřel zjevně nedosáhne čelní stěny, zahajuje podáním ten hráč, který byl zasažen míčkem. Pokud existuje nějaká pochybnost o míčku, zda zasáhl zeď a rozhodčí si není jistý, bude vyhlášen tzv. „dead-ball“.
4.7.c Fyzický kontakt mezi hráči
Pokud dojde k fyzickému kontaktu mezi hráči a rozhodčí je přesvědčen, že je nutné zastavit výměnu, a to buď kvůli zranění nebo kvůli tomu, že kontakt vyrušil nebo zabránil tomu, aby byl hráč schopen přiměřeně odpálit míček, rozhodčí zahlásí překážku na kurtu. S výjimkou toho, že útočný hráč zastaví hru v rozmachu na míček, se fyzický kontakt s protiháčem nepovažuje automaticky za překážku na kurtu. Rozhodnutí rozhodčího o tom, zda kontakt narušil hru, je rozhodující.
4.7.d Zastíněný míč, tzv. „Screen Ball“
Pokud se míček, který se po odrazu od čelní stěny přiblíží k tělu hráče týmu, který tento míč odehrál, do té míry, že to brání protihráči v přímém pohledu na míček. Rozhodčí musí dbát na to, aby rozhodnutím o přerušení hry z důvodu zastínění míčku nepřekazil protihráči příležitost k odehrání míčku.
4.7.e Míč, který prošel mezi nohama tzv. „Straddle Ball“
Situace, kdy proletí míček mezi nohama hráče na straně, který vráti míč a neexistuje reálná šance pro protihráče aby míček viděl nebo vrátil.
4.7.f Překážka při zpětném pohybu ruky po míči tzv. „Backswing Hinder“
Hráč nesmí přestat hrát, s výjimkou fyzického kontaktu během zpětného pohybu své ruky po míči. Takový hráč může okamžitě ohlásit „kontakt“, pokud si tak přeje. Pokud se však rozhodne zasáhnout míč, už nebude jeho žádosti o „kontakt“ vyhověno. Defenzivní hráč nesmí přestat hrát, pokud dojde během kontaktu s protivníkem.

Bezpečnostní opatření
Pokud se hráč, který vrací míček domnívá, že svého soupeře udeřil rukou nebo paží, může okamžitě zastavit hru a požádat o „dead-ball“. Toto hlášení musí být provedeno okamžitě a musí být schváleno rozhodčím. Rozhodčí musí uznat překážku, pokud se domnívá, že tomu skutečně tak bylo a hráč by jinak byl schopen vrátit úder. Rozhodčí může rozhodnout, že se jedná o zbytečné bránění, pokud si tím bude jistý.

Jiné rušivé vlivy
Jakýkoliv neúmyslný rušivý vliv, který brání hráči v dobrém výhledu na míček aby měl dobrou šanci míček vrátit.

Bránění ve hře
Při pokusu o odehrání míčku (returnu) je hráč musí být schopen v přiměřené míře vidět a vrátit míček. Bránící se strana, která právě podala či odehrála míček, má povinnost uvolnit prostor tak, aby strana, která se chystá míček odehrát, se mohla pohybovat přímo k míčku a nemusela obcházet protihráče. Podle posouzení rozhodčího však před nahlášením překážky ve hře musí hráč, který se chystá odehrát míček, vyvinout přiměřené úsilí k pohybu směrem k míčku a musí mít přiměřenou možnost míček odehrát. Rozhodčí musí být nakloněn k ohlašování bránění ve hře tak, aby hráče odrazoval od odehrávání míčku takovým způsobem, který by protihráči bránil ve včasném výhledu na míček a ve včasném odehrání míčku. Pokusí-li se hráč o eso tzv. „killshot“ před sebou a jeho tělo překáží protihráči v pokusu odehrání míčku, rozhodčí musí rozhodovat na základě pochybnosti o tom, zda měl tento protihráč možnost takovýto míček odehrát. O bránění ve hře nejde v případě, že hráč překáží svému protihráči.

Čtyřhra
Každý z obou spoluhráčů může nárokovat bránění ve hře, a to i když by šlo o míč směřující spíše na druhého spoluhráče a i když se druhý spoluhráč neúspěšně pokusil o odehrání tohoto míče (aniž by se jej dotknul).

Důsledky hlášení překážky
Hlášení překážky zastaví hru a zpravidla anuluje následující situaci. Například míček, který zasáhne hráče, který přestal hrát z důvodu hlášení rozhodčího. Pokud však podle názoru rozhodčího jeho hlášení nebylo zodpovědné za to, že hráč je zasažen míčkem, rozhodčí může zrušit přerušení hry a deklarovat buď bod nebo vyloučení strany. Jediné překážky, které hráč může hlásit, jsou uvedeny v pravidlech 4.7 a musí být schváleny rozhodčím. Kdykoli se hlásí „dead- ball“, výměna se přehraje a předchoží podání je zrušeno.

Pravidlo 4.8 Neodúvodněné bránění ve hře
Neodůvodněné bránění ve hře protiháči může být potrestáno stržením bodu nebo technickým napomenutím, v závislosti na tom, zda je tento hráč na pozici přijímacího nebo podávajícího hráče. Záměr hráče při zbytečném bránění v hře není rozhodující.
4.8.a Hráč se dostatečně nepohybuje, aby umožnil svému protivníkovi udeřit míček.
4.8.b Hráč se přesune do pozice, která protihráči znemožňuje vrátit míč. Ve čtyřhře jeden z partnerů vytvoří překážku tím, že se pohybuje před soupeřem, tak aby nemohl on a ani jeho partner vratit míč.
4.8.c Hráč vstoupí do dráhy letu míčku, který zahrál jeho soupeř, a je míčkem zasažen.
4.8.d Hráč strčí do protihráče během výměny.
4.8.e Hráč se pohybuje tak, aby protiháči znemožnil výhled a nemohl odpálit míček.
4.8.f Hráč rozptyluje nebo odvádí pozornost či zastrašuje útočného hráče nebo tým.
4.8.g Hráč zaujme pozici, která znemožňuje soupeři normální odehrání míčku. To platí zejména pro hráče, který se přiblížil příliš blízko a dostal se do kontaktu s hráčem odehrávajícím míč nebo jej omezil.
4.8.h Na hřišti se vyskytnou nežádoucí předměty nebo části vybavení, které narušují hru nebo bezpečnost hráčů.

Pravidlo 4.9 Technické napomenutí
Technické napomenutí se uděluje za nesportovní chování, ale také za nedodržení pravidla týkajícího se ochranných brýlí. Pokud rozhodčí rozhodne udělit technické napomenutí, odečte se napomenutému hráči jeden bod. Technická napomenutí nemají žádný vliv na změny v podání a na volbu strany hráče. Pokud technické napomenutí dostane hráč, který nemá žádné body, výsledek bude takový, že bod pro hráče bude negativní. Tři technická napomenutí v jednom utkání znamenají kontumační prohru.
4.9.a Některé příklady činností, které mohou vést k technickým napomenutím:
příliš časté stížnosti proti rozhodnutí rozhodčího,
zneužití práva na protest,
zbytečné dohadování se,
ohrožování soupeře nebo rozhodčího,
nadměrné nebo tvrdé údery do míčku a házení nebo kopání míčku mezi diváky,
porušení pravidla nosit ochranné brýle,
cokoliv, co se považuje za nesportovní chování.
4.9.b Technická výstraha
Pokud chování hráče není natolik závažné aby vyžadovalo technické napomenutí, technické napomenutí může být uděleno bez bodového odpočtu a mělo by být doprovázeno stručným vysvětlením důvodu varování. Technické napomenutí může předcházet technické penaltě, ale není to nezbytné.

Pravidlo 4.10 Přestávky během hry
4.10.a Povolené časové limity, neboli „Time outy“
Každý hráč může požádat o tzv. time out. Hráč nesmí požádat o tento časový limit poté, co rozhodčí oznámil skóre nebo ohlásil druhé podání. Časový limit přestávky nesmí překročit jednu minutu. Na každé 21bodové hře jsou povoleny tři časové limity. Při 11-bodové hře jsou povoleny dva časové limity. Časové odstupy lze volit postupně. Hráči mohou během časového limitu opustit kurt.
4.10.b Časový limit na výměnu vybavení během utkání
Rozhodčí má pravomoc, dle svého uvážení, přiznat časové limity z těchto důvodů:
pokud se některému z hráčů rozváže nebo roztrhne tkanička, či jiné vybavení. Pokud má hráč mokrou košili, rukavice anebo je mokrá podlaha kurtu. Hráčům se takové časové limity neúčtují pokud dodrží časový limit 2 minuty.
4.10.c Zranění hráče během hry
Hráčům, kteří se zraní během utkání, se nepřipisuje žádný časový limit. Zraněný hráč nesmí v průběhu zápasu překročit více než 15 minut celkem na ošetření zranění. Pokud zraněný hráč nemůže pokračovat po 15 minutách, bude zápas přiznán oponentovi. Přerušení hry pro zranění je povoleno pouze pro zranění, která se vyskytnou náhodně během zápasu. Již existující zranění, nemoci, únava nebo křeče neopravňují hráčeaby získal časový limit. Aby mohl hráč, který se zranil během hry v zápasu pokračovat, musí ředitel turnaje zvážit všechny dostupné lékařské posudky.
4.10.d Přestávky
Mezi hrami jsou povoleny pětiminutové časové limity. Hráči mohou opustit kurt.

Pravidlo 5.1 Zápis na turnaj
Pokud je to možné, musí být zápis na turnaj proveden nejméně dva dny před začátkem turnaje. Tento zápis musí být schválen výborem nebo ředitelem turnaje.

Pravidlo 5.2 harmonogram
5.2.a Předběžné zápasy
Soutěžící, kteří se zapsali do singlů a dablů, mohou být vyzváni, aby hráli oba zápasy ve stejný den nebo večer s malým odpočinkem mezi zápasy. Pokud je to možné, rozvrh by měl obsahovat alespoň jednu hodinu odpočinku mezi všemi zápasy.
5.2.b Závěrečné zápasy
Pokud jeden nebo více hráčů dosáhlo finále v obou singlech a doublech, doporučuje se, aby byl odehrán nejprve singl zápas a poté dodržet nejméně jednu hodinu odpočinku mezi finálními zápasy v singlech a dablech.

Pravidlo 5.3 Vyřazovací zápas
Každý účastník turnaje se účastní nejméně dvou zápasů. Hráči, kteří prohrají svůj první zápas, proto mají příležitost soutěžit ve vyřazovací třídě. V tomto zápolení, ve kterém soutěží méně než sedm hráčů, hrají postupně všichni hráči proti sobě tzv. „round-robin „. Tyto vyřazovací turnaje může ředitel turnaje zrušit, ale musí to být v písemné podobě na turnajové žádosti.

Pravidlo 5.4 Upozornění na probíhající zápasy
Po prvním kole zápasů je zodpovědností každého hráče zkontrolovat uveřejněný plán zápasů, aby zjistil čas a místo každého následujícího utkání. Pokud nastane nějaká změna v rozvrhu po jeho zveřejnění, je povinností komise nebo ředitele turnaje informovat o změně dotyčné hráče.

Pravidlo 5.5 Řízení turnajů
Ředitel turnaje může rozhodnout o změně kurtu před, během nebo po každé turnaji, pokud taková změna vyhovuje lepším podmínkám pro hráče či diváky.

Pravidlo 5.6 Turnajové chování
Rozhodčí je oprávněn zákázat hráči nastoupit k zápasu, pokud se hráč chová způsobem, který škodí turnaji. To zahrnuje právo rozhodčího požádat o vykázání výtržnických fanoušků a ukončit zápas do doby, než budou tito fanoušci z turnaje vykázáni.

Pravidlo 5.7 Způsobilost ke hře
Rozdělení do věkových skupin
Každý oddíl je definován minimálním věkovou hranicí (seniory, masters atd.) Každý účastník musí dosáhnout požadovaného věku pro určitou kategorii nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, ve kterém se účastní utkání. Například hráč, který má 39 let, je oprávněn vstoupit do Masters (40 plus), pokud dosáhne 40 let před 31. prosincem roku, ve kterém je turnaj naplánován.
Ve všech kategoriích určených maximálním věkem (juniors, challengers atd.), nemůže hráč dosáhnout věku způsobilosti až do plánovaného ukončení turnaje. Například hráč, který vstupuje do věkové kategorie do 15 let, nemůže dosáhnout svých 16 let, dokud nebude turnaj ukončen.

Při formulaci pravidel české wall-handballové asociace jsme použili anglické znění pravidel handballové americké asociace.