Úplné znění ke dni 22.9.2017

Název spolku: SVAZ WALL HANDBALL Česká Republika z.s., (dále též „spolek“).
Sídlo spolku: Praha

SVAZ WALL HANDBALL Česká Republika z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

SVAZ WALL HANDBALL Česká Republika z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, která je založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je realizace a rozvoj sportovních aktivit v rámci nového sportovního odvětví wall handballu na území ČR a dále společenského vyžití členů spolku a dalších osob.
Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I., a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

 • výměnných akcí, individuálních cest a školení členů spolku
 • kulturně společenských akcí ve spolupráci s komerčními i neziskovými subjekty s obdobným zaměřením se sídlem jak v ČR, tak v zahraničí
 • práce s dalšími zájmovými spolky
 • pomocí členům se zajišťováním možností realizace a rozvoj sportovních aktivit v rámci nového sportovního odvětví wall handballu na území ČR a spolupráce s českými vysokými školami a dalšími státními i soukromými organizacemi podobného zaměření
 • vedení účastníků k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel
 • získávání finančních prostředků pro realizaci svých cílů

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku SVAZ WALL HANDBALL Česká Republika z.s. (dále jen„člen“) se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami spolku a zaplatí členský příspěvek, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

Ukončení členství:

 • dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem oznámení o ukončení členství výboru spolku
 • úmrtím člena
 • vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí výboru spolku o vyloučení člena ze spolku; výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku
 • nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem spolku, a to třicátým dnem prodlení se zaplacením členského příspěvku
 • zánikem spolku

Práva členů:

 • účastnit se činnosti spolku, tedy zejména dle svých zájmů, schopností a možností dle stanov spolku
 • účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které dle své povahy umožňují výkonnostní a odborný růst
 • být pravidelně informován o dění ve spolku
 • užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku
 • obdržet odpověď na své podání
 • volit a být volen do orgánů spolku od 18ti let věku člena

Povinnosti členů:

 • platit členské příspěvky ve výši a lhůtě stanovené výborem spolku
 • chránit a zachovávat dobré jméno spolku
 • seznámit se se stanovami spolku a dodržovat je
 • výbor spolku může nabídnout významným osobnostem čestné členství. Čestní členové nemají hlasovací právo. O ukončení čestného členství rozhoduje výbor spolku
 • členové spolku neručí za případné dluhy spolku
 • výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný

Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

 • Členské shromáždění
 • Výbor spolku
 • Předseda spolku

Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
Členské shromáždění je tvořeno shromážděním všech členů spolku, výbor spolku je volený.
Funkční období volených orgánů, tedy výboru spolku a předsedy spolku je 5 (pět) let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členským shromážděním pro hrubé porušení jeho povinností.

Členské shromáždění je tvořeno shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členské shromáždění projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.

Do jeho působnosti tak náleží:

 • určit hlavní zaměření činnosti spolku
 • rozhodovat o přijetí a změně stanov
 • rozhodovat o názvu, sídle a symbolice spolku
 • schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem spolku
 • schvalovat výsledek hospodaření spolku
 • volit 3 členy výboru spolku a rozhodovat o rozdělení funkcí
 • hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů
 • rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

Členské shromáždění je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok, a to vždy v I. a II. pololetí kalendářního roku.
Na písemnou odůvodněnou žádost nejméně jedné třetiny členů spolku musí být svoláno mimořádné členské shromáždění. Výbor spolku je povinen svolat mimořádné členské shromáždění nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členského shromáždění do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členského shromáždění na náklady spolku sám.
Právo zúčastnit se členského shromáždění, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
Pozvánka na členské shromáždění spolu s jeho programem bude vyvěšena nejméně 30 (třicet) dní před jejím konáním na informační tabuli umístěné v sídle spolku. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členského shromáždění lze odvolat nebo odložit.
Každý člen spolku má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členské shromáždění je schopno usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení přijímá členské shromáždění většinou hlasů přítomných členů s výjimkou změny stanov a zrušení spolku, kde je třeba dvoutřetinová většina přítomných členů.
Jednání členského shromážděné řídí předseda výboru spolku, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členské shromáždění usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
Předseda výboru zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřilo členské shromáždění. Ze zápisu musí být patrné, kdo shromáždění svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členského shromáždění.

Výbor spolku je voleným orgánem spolku. Řídí jeho činnost v souladu se stanovami po celé své funkční období.
Výbor má 3 členy – předsedu, místopředsedu a tajemníka.
Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku.
Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými shromážděními, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo zaměstnance spolku.
Výbor spolku je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
Výbor spolku je svoláván předsedou podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně. Výbor spolku je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru spolku mohou být zváni dle potřeby hosté.
Předseda spolku je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru spolku, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu zasedání.

Do výlučné kompetence výboru patří:

 • svolávat členské shromáždění a zpracovávat podklady pro členské shromáždění
 • přezkoumávat a schvalovat roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku
 • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku
 • přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr
 • přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení
 • stanovit výši a splatnost členských příspěvků
 • rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody
 • rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků
 • schvalovat interní organizační normy spolku

Funkce předsedy výboru je volena členským shromážděním, stejně jako ostatní funkce výboru spolku (místopředseda a tajemník). Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
Předseda výboru spolku je statutárním orgánem spolku. Jednat jménem spolku může předseda spolku samostatně. Statutární orgán je jeden.
Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí předseda spolku svůj podpis s tím, že se připojí razítko spolku. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

K výlučným kompetencím předsedy patří:

 • vedení členského shromáždění, ověřování jeho usnášeníschopnosti
 • pořízení zápisu z jednání členského shromáždění
 • svolání a vedení schůzí výboru spolku, plnění rozhodnutí výboru spolku
 • pracovní dohled nad zaměstnanci spolku
 • založení vedení bankovních účtů včetně veškerých podkladů, které předává na vyžádání výboru spolku ke kontrole
 • zajištění plynulého chodu spolku

Předseda spolku se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru spolku a členského shromáždění.
Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru spolku, případně na další členy či zaměstnance spolku.

Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, z dotací, z nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
Výkonný výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku, jsou-li přijaty.

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členského shromáždění nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členským shromážděním a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Praze dne 20.6.2018

Výbor spolku:
Marcell Vallas, předseda výboru spolku

Petr Pecháček, místopředa výboru spolku

Mgr. Jan Olšiak, tajemník výboru spolku